REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1
1.1. Sprzedawcą jest Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Agencją Pracy Twórczej.
1.2. Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2
2.1. Regulamin określa szczegółowe zasady prenumeraty obowiązujące w wydawnictwie Agencja Pracy Twórczej Sp. z o.o.
2.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Agencją Pracy Twórczej.
2.3. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Agencję Pracy Twórczej.
3
3.1. Agencja Pracy Twórczej prowadzi sprzedaż czasopism za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.
3.2. Aby dokonać zakupu prenumeraty, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury z dokładnym adresem wysyłki oraz adres e-mail. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia przez Agencję Pracy Twórczej.
4
4.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Agencji Pracy Twórczej ze swoimi klientami.
4.2. Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5
5.1. Płatności za zamówioną prenumeratę dokonywać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do pierwszego numeru w ramach prenumeraty.
5.2. Cena prenumeraty nie zawiera doliczanych osobno kosztów pakowania i wysyłki numerów przez cały okres trwania prenumeraty.
6
6.1. Po upłynięciu terminu opłaconej prenumeraty, prenumerata na kolejny rok zostanie odnowiona bez konieczności składania nowego zamówienia. Faktura za nowy okres prenumeraty zostanie wysłana wraz z kolejnym numerem czasopisma.
7
7.1. Agencja Pracy Twórczej nie przyjmuje rezygnacji z aktualnie trwającej prenumeraty. Rezygnacja złożona w okresie trwania prenumeraty obowiązuje po zakończeniu prenumeraty bieżącej.
7.2. Agencja Pracy Twórczej przyjmuje oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia prenumeraty na kolejny rok wyłącznie w formie pisemnej. Można je przesłać na adres prenumerata@agencjapracytworczej.pl najpóźniej przed końcem miesiąca ukazania się ostatniego numeru w ramach aktualnej prenumeraty.
8
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Agencji Pracy Twórczej.
9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10
Wydawnictwo Agencja Pracy Twórczej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.